Zásady ochrany Osobných údajov

 

Majiteľ UTOO.sk čestne prehlasuje, že všetky údaje o osobe ktoréhokoľvek Užívateľa sa snažíme maximálne chrániť všetkými dostupnými prostriedkami a získané informácie spracuvávame v súlade s aktuálnymi príslušnými právnymi predpismi, a to najmä: 1. Predpismi smernice Európskej únie o GDPR 2. Zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 3. Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Ako chránime súkromie Užívateľa portálu UTOO.sk

 

Účelom politiky spracovania osobných údajov určenej pre Uživateľov portálu UTOO.sk, vyhotovené pre FO XX, Okresný úrad Trenčín, Číslo živnostenského registra: 350-37028, IČO: 48092754, IČ DPH: 1083761899, kontaktné tel. č. zástupcu: +421 950 512 866, adresa el. pošty: utoo.sales@gmail.com (následne “Majiteľ”), je nasledovné:

 

a) informovať Užívateľov portálu UTOO.sk, o spracovaní osobných údajov, najmä o tom aké osobné údaje o nich Majiteľ spracúva počas návštev slovenskej internetovej stránky Majiteľa UTOO.sk

b) vysvetľuje na aké účely a na akú dobu osobné údaje takéhoto druhu spracúva

c) komu a prečo môže získané dáta odovzdať

d) poučiť Užívateľa o právach v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov

 

Táto Politika pojednáva o spracovaní osobných údajov fyzických osôb ktoré používajú portál UTOO.sk, (následne “Uživateľ”) a Predajcov ponúkajúcich tovary, služby a zručnosti prostredníctvom internetovej stránky Majiteľa portálu UTOO.sk.

 

Nasledovná Politika je vydaná v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (“Nariadenie” alebo “GDPR”) na účely zabezpečenia informačnej povinnosti portálu UTOO.sk ako Majiteľa podľa čl. 13 GDPR.

 

A. Kategórie osobných údajov

 

Osobné údaje Uživateľa sú informácie, ktoré možno spájať s kokrétnou fyzickou osobou, ktorú je Majiteľ schopný identifikovať na základe dostupných údajov. Majiteľ môže na základe získaných údajov rozdeliť osobné údaje nasledovne:

 

1. Osobné identifikačné základné údaje

Užívateľ pri registrácii svojho užívateľského účtu na portáli UTOO.sk, sa môže preukázať a zveriť Majiteľovi nasledovné údaje:

 

 • dosiahnuté vzdelanie
 • meno a priezvisko
 • názov firmy
 • v prípade FO podnikateľov, môže byť požadové rodné číslo alebo dátum narodenia
 • IČO, DIČ
 • adresu trvalého pobytu
 • adresu sídla alebo miesta podnikania alebo výkonu praxe
 • adresu pre fakturáciu
 • identifikačné údaje zástupcu Predajcu alebo kontaktné osoby, ktoré Predajca definuje
 • identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania
 • bankové spojenie
 • zmluva a podpis

 

2. Kontaktné údaje

 • telefonický kontakt
 • e-mail

 

3. Údaje o kúpenom tovare, službách alebo zručnostiach

 • druh a špecifikácia tovaru, poskytovanej služby alebo zručnosti
 • objem poskytnutých služieb a ich cena
 • faktúry za tovar, služby a zručnosti ďalšie účtovné doklady
 • zákaznícky segment

 

B. Doba, účel a právny dôvod spracovania osobných údajov

 

Osobné údaje môžu byť spracovávané za účelom zlepšenia služieb poskytovaných Užívateľom. Portál Majiteľa UTOO.sk spracuváva osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 

1. Z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností alebo z oprávnených záujmov Majiteľa

 

Osobné údaje poskytnuté Uživateľom sú potrebné k poskytovaniu služieb Majiteľom. K spracovaniu osobných údajov na poskytovanie služieb portálom UTOO.sk si Majiteľ nepotrebuje vyžiadať súhlas, Užívateľ môže však spracovanie osobných údajov namietať a podať proti spracovaniu osobných údajov námietku.

 

Majiteľ portálu UTOO.sk môže zbierať dáta za účelom spracovania objednávok a vyhoveniu všeobecných predpisov platnej legislatívy SR. Po uplynutí doby na spracovanie sú osobné údaje a dáta zväčša vymazané, anonymizované alebo trvalo odstránené. Lehoty a časové obdobie počas ktorého sú spracovávané osobné údaje sú opísané v nasledovných odsekoch.

 

Fakturácia Majiteľa je podľa zákona o pridanej hodnote archivovaná počas 10 rokov + 1 rok odo dňa vystavenia dokladu. Zákaznícke zmluvy sú pre nutnosť doloženia právneho dôvodu na fakturáciu archivované po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy. Z oprávneného dôvodu si pri právnych sporoch Majiteľ ponecháva osobné údaje dlžníka až do 10 rokov od ukončenia súdneho sporu, alebo do ukončenia pohľadávky dlžníkom splatením dlžnej sumy.

 

Ak Užívateľ vyhľadá zákaznícku podporu prostredníctvom mailovej komunikácie cez Facebook alebo inú službu spravovanú Majiteľom, môže spracúvať osobné údaje prístupné na profile Uživateľa sociálnej siete Facebook, a tiež údaje ktoré v komunikácii sám Užívateľ poskytne. Zmyslom spracovania osobných údajov v tomto prípade je poskytnutie podpory zákazníkovi podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Uživateľ poskytuje svoje osobné údaje a ich následné spracovanie je nevyhnutné na poskytnutie podpory na Užívateľovi. Tieto údaje sú spracovávané Majiteľom po dobu potrebnú na poskytnutie požadovanej podpory.

 

2. Správa osobných údajov so súhlasom Uživateľa na marketingové účely

 

Majiteľ so súhlasom Uživateľa spracováva osobné údaje na účely marketingu a prostedníctvom priameho marketingu informuje Užívateľov o nových službách produktoch alebo zručnostiach Predajcov. Za účelom cielenej ponuky koncovým Užívateľom je potrebné spracovávať osobné údaje v povolenom rozsahu. Vďaka tomu sú ponuky zobrazované Užívateľovi, ktorý o ne môžu mať oprávnený záujem. Takouto reklamou chceme dosiahnuť spokojnosť Uživateľa so zobrazovanými ponukami. Udeleným súhlasom so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, je Majiteľ oprávnený sám alebo cez tretie osoby použiť osobné údaje na propagovanie obchodných ponúk, uvádzanie tovarov, služieb alebo zručností na trh prostredníctvom portálu UTOO.sk. Kanálmi na propagáciu a ponuku tovarov služieb alebo zručností, prípadne zmluvných partnerov sú napríklad: telefonický kontakt, banner na stránke UTOO.sk, písomný styk, e-mailová komunikácia, SMS alebo MMS. Zverené osobné údaje môžeme marketingovo analyzovať do odvolania súhlasu Užívateľa. Vďaka poznaniu potrieb Uživateľa, najmä získavním osobných údajov dokážeme upraviť ponuku na ich potreby a lepšie tak vyhovieť ich potrebám. Každý Užívateľ má právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie marketingových informácií písomným zrušením súhlasu na mailovú adresu utoo.sales@gmail.com.

 

3. Súhlas dotknutých osôb so zasielaním marketingových informácií emailom

 

Osobné údaje Uživateľa ktorá udelili súhlas s možnosťou kontaktovania marketingovým kanálom formou elektronickej pošty Majiteľ portálu je oprávnený spracovávať ich osobné údaje do písomného odvolania súhlasu. Súhlas Uživateľa na stránke UTOO.sk má okrem iného za následok aj súhlas so spracovávaním osobných údajov Uživateľa formou Cookies, ktoré sú súčasťou portálu UTOO.sk. To platí ak má Užívateľ povolené vytváranie súborov cookies v nastaveniach svojho internetového prehliadača.

 

4. Spracovávanie cookies prevádzkovaných Majiteľom portálu UTOO.sk

 

Ak má dotknutá osoba portálu UTOO.sk vo webovom prehliadači povolené spracovávanie cookies, umožňuje tým Majiteľovi spracovávame osobných údajov a vytvára tak priestor na záznamy správania z cookies umiestnených na internetovom portáli Majiteľa. Tieto údaje Majiteľ spracováva za účelom umožnenia lepšej prevádzky portálu UTOO.sk.

Nastavenia Vami zvoleného prehliadača môžete prispôsobiť svojim potrebám pod nasledovnými adresami daného prehliadača:

 

 

 

5. Podpora Užívateľa cez Facebook

 

Ak dotknutá osoba, Užívateľ, žiada poskytnutie informácií alebo podpory cez sociálnu sieť Facebook, Majiteľ portálu UTOO.sk je poverený spravovať osobné údaje zverejnené na profile Užívateľa sociálnej sieti Facebook dotknutej osoby ako aj infomácie a osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou počas výmeny informácií.

 

Zmyslom spracovania osobných údajov v takom prípade je poskytnutie požadovanej podpory Uživateľovi pričom osobné údaje môžu byť spracované v súlade s článokom 6 ods. 1 písmena b) Nariadenia GDPR. Podpora Uživateľa je podmienená spracovaním osobných údajov.

 

Ak Zákazník kontaktuje Majiteľa prostredníctvom Facebooku, Príjemcom osobných údajov je firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, osobné údaje sa riadia Politikou ochrany osobných údajov firmy Facebook. Znenie Zásad Používania osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete tu https://www.facebook.com/policy.php

 

C. Kto má prístup k osobným údajom

 

Prístup k osobným údajom Uživateľov získaných a spracovávaných Majiteľom na portáli UTOO.sk, nemá žiadna iná tretia strana s vedomosťou Majiteľa. Keďže Majiteľ zmluvne nepoveril žiadnu inú stranu spracovávaním osobných údajov, akékoľvek protiprávne získavanie, šírenie alebo iné upravovanie osobných údajov, bez súhlasu Majiteľa, sú zakázané týmito zásadami ochrany osobných údajov a protiprávne konanie bude mať za následok právne kroky proti takejto aktivite.

 

D. Spôsob spracovania osobných údajov

 

Majiteľ UTOO.sk spracováva získané osobné údaje ručne a pomocou bežných dostupných hardwérových a softvérových zariadení. Pre správnosť postupov, vedie evidenciu všetkých činností, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

 

E. Inzercia

 

Majiteľ UTOO.sk prenajíma virtuálny priestor na propagáciu Tovarov Služieb a zručností súvisiacich s Predajcami na základe záväzných právnych predpisov a zmluvných vzťahov. Majiteľ je oprávnený zvoliť si formu marketingových nástrojov a spôsob ako bude tieto marketingové aktivity vykonávať, respektíve má oprávnenie vykonávať propagáciu prostredníctvom iných subjektov alebo tretích strán. Majiteľ môže pri vykonávaní marketingových aktivít kontaktovať Uživateľa napríklad poštou na uvedenú adresu, e-mailom, na telefonické číslo, alebo iným spôsobom, a tak ho informovať o produktoch, službách alebo zručnostiach subjektov, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Majiteľom.

 

F. Všeobecne

 

Vynakladáme maximálne úsilie na ochranu Vašich osobných údajov a bezdôvodne ich nezverejňujeme.

 

G. Práva dotknutých osôb ohľadne spracovania ich osobných údajov

 

Majiteľ garantuje nasledovné dodržiavanie práv Dotknutej osoby, v prípade, že je identifikovateľnou fyzickou osobou a dostatočne preukáže svoju totožnosť. Práva dotknutej osoby je nutné uplatniť spôsobom, určeným pre konkrétne právo, v žiadnom prípade nie na adresu zodpovednej osoby. Žiadosti, ktoré sú v rozpore s týmito zásadami ochrany osobných údajov Majiteľ nespracuje. Nasledovné práva sa vzťahujú len na osobné údaje fyzických osôb, pričom žiadateľa možno jednoznačne identifikovať.

 

I. Právo na prístup k osobným údajom

 

Podľa čl. 15 GDPR má dotknutá osoba právo získať potvrdenie o nasledujúcich právach:

a) získať potvrdenie o tom, či Majiteľ spracúva osobné údaje konkrétneho Uživateľa, ak su jeho vlastnými

b) žiadať účel spracovania, kategórie osobných údajov, informácie o príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené obzvlášť o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám

c) plánovanú dobu spracovania

d) právo požadovať opravu údajov alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania respektíve podať námietku proti spracovaniu

e) právo podať sťažnosť u dozorného úradu

f) o dostupných informáciách a o zdroji osobných údajov

g) pokiaľ nie sú osobné údaje získané od iného subjektu skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo priestor Európskej Únie

h) právo získať kópiu osobných údajov za predpokladu, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 

Opakované žiadosti o kópiu osobných údajov môžu byť spoplatnené poplatokom.

II. Právo na opravu

 

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nesprávne spracováných osobných údajov Majiteľom. Užívateľ musí oznámiť Majiteľovi zmenu osobných údajov, ak ku takejto dôjde. Majiteľ v prípade zistenia o nesprávnych osobných údajoch vykoná opravu bez zbytočného odkladu. Žiadosť o opravu osobných údajov je potrebné žiadať písomnou formou utoo.sales@gmail.com a taktiež poskytnúť súčinnosť pri overení.

 

III. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

 

Podľa čl. 17 GDPR má dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a to bez zbytočných odkladov v prípade splenia niektorých z dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely na ktoré boli zísakané

b) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie podľa článku 21 ods 1 alebo 21 ods 2

d) osobné údaje sa spracovávali nezákonne. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k vymazaniu jej osobných údajov, môže uplatniť žiadosť o vymazanie za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

 

IV. Právo na obmedzenie spracúvania

 

Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba právo požiadať Majiteľa o obmedzenie spracúvania do ukončenia vyriešenia podnetu, v týchto prípadoch: 1. Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Majiteľovi overiť správnosť osobných údajov 2. Spracúvanie je protizákonné, dotknutá osoba namieta ich spracovanie a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia 3. Podá námietku proti ich spracúvaniu, formou podania písomnej žiadosti na adresu utoo.sales@gmail.com

 

V. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania

 

Podľa Kapitoly II Oddielu 3 čl. 19 GDPR dotknutá osoba má právo na oznámenie Majiteľom UTOO.sk z dôvodu opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. V prípade opravy vymazania osobných údajov Majiteľ informuje všetkých príjemcov, s výnimkou ak sa to preukáže ako nemožné alebo si to vyžiada neprimerané úsilie, či náklady. Majiteľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak si to dotknutá osoba vyžiada.

 

VI. Právo na prenosnosť údajov

 

Podľa Kapitoly II Oddielu 3 čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Majiteľovi UTOO.sk, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ďalej má dotknutá osoba právo žiadať o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

Právo uvedené v predchádzajúcom odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

VII. Právo dotknutej osoby namietať spracovaniie osobných údajov

 

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo namietať spracovanie vlastných osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Majiteľa UTOO.sk

 

Ak Majiteľ nezdôvodní oprávnený dôvod pre spracovanie osobných údajov Užívateľa, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, Majiteľ spracovanie zdokladované námietkou ukončí bez zbytočného odkladu. Námietky Uživateľa je možné poslať písomne na emailovú adresu utoo.sales@gmail.com

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

VIII. Právo Uživateľa na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Užívateľovi prináleží právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, napríklad písomnou formou na emailovu adresu utoo.sales@gmail.com

 

Užívateľ môže odmietnuť kontaktovanie prostredncítvom elektronickej pošty. Údaje cookies je možné nastaviť a obmedziť prostredníctvom úpravy nastavení daného webového prehliadača. Téme coockies sa venuje samostatný odstavec tejto stránky týkajúcej sa Ochrany osobných údajov.

 

IX. Automatizované spracovannie osobných údajov, profilovanie a segmentácia Užívateľa

 

Automatizované spracovanie vrátane profilovania dotknutej osoby Užívateľa, môže dotknutá osoba namietať, z dôvodného prípadu ak by pre neho malo právne účinky alebo by sa ho takéto spracovanie dotklo obdobným spôsobom. Majiteľ momentálne nevyužíva automatizované profilovanie Užívateľa prostredníctvom sprcúvavaných osobných údajov.

 

X. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

 

Právom dotknutej osoby je kontaktovanie Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, v prípade ak má konkrétna osoba pocit, že došlo k porušeniu práv na ochranu osobných údajov. https://www.dataprotection.gov.sk/

 

H. Zodpovedná osoba

 

Kontakt na Zodpovednú osobu:

Emailová adresa utoo.sales@gmail.com

 

Požiadavky ohľadne riešenia práv dotknutej osoby podľa čl. 15 až 22 GDPR (§ 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) o spracovaní osobných údajov je Užívateľ povinný vypracovať podľa postupov zásad ochrany osobných údajov. Konkrétne požiadavky Užívateľ neadresuje Zodpovednej osobe, pretože nie je riešiteľom žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb podľa čl. 15 až 22 GDPR.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.