PODMIENKY POUŽÍVANIA

 

Autorom slovenskej internetovej stránky http://utoo.sk/ je FO, zapísaná v živnostenskom registri vedenom; Okresný úrad Trenčín, Číslo živnostenského registra: 350-37028, IČO: 48092754, IČ DPH: 1083761899, kontaktné tel. č. zástupcu: +421 950 512 866, adresa el. pošty: utoo.sales@gmail.com (následne “Majiteľ”). Majiteľ vyhotovil nasledujúce podmienky používania pre správny a oprávnený prístup a užívanie slovenskej internetovej webovej stránky http://utoo.sk/ (následne “Podmienky používania”)

 

I. Všeobecné ustanovenie

 

Majiteľ UTOO.sk spravuje portál za účelom marketingového predaja virtuálneho priestoru na vlastnej internetovej stránke http://utoo.sk/ (následne “Portál UTOO.sk”). Majiteľ prenajíma Portál UTOO.sk a súvisiace služby iným právnickým a fyzickým osobám ponúkajúcim tovary, služby, či zručnosti (ďalej len “Predajca”) a umožňuje Predajcovi, aby mal príležitosť prostredníctvom Portálu UTOO.sk prezentovať tovary, služby a zručnosti konečným spotrebiteľom (následne “Uživateľ”), pričom Majiteľ nevstupuje do žiadneho zmluvného vzťahu medzi Predajcom a Uživateľom. Zmluva v zmysle obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatváraná výhradne a nie inak, medzi Predajcom a Uživateľom inou cestou, ako cez Portál UTOO.sk. Zvyčajne bežnou obchodnou metódou, ktorú si určuje výhradne Predajca, napríklad dohodou osôb, jednaním o cene, kvalite, termíne objednania a dodania tovarov služieb alebo zručností, pričom Majiteľovi jednoznačne nevzniká žiadna právna ani záručná povinnosť ani žiaden záväzok v tomto zmluvnom vzťahu. Majiteľovou úlohou je prenajímať Portál UTOO.sk Predajcom a umožňovať prostredníctvom Portálu UTOO.sk vytvoriť marketingový priestor pre vznik kontaktu medzi Predajcom a Uživateľom za účelom uzatvorenia budúcej dohody o zmluve medzi týmito dvoma subjektmi. Z toho vyplýva, že Majiteľ UTOO.sk neručí za dodržanie dojednaných termínov, doručenie tovarov, služieb alebo zručností ani záručných podmienok, vyplývajúcich z obchodného zákonníka, a teda nevstupuje do tohoto právneho vzťahu. Dodávateľom tovarov, poskytovateľom služieb alebo zručností na základe zmluvy uzavretej medzi Predajcom a Uživateľom, je osoba odlišná od Majiteľa a portálu UTOO.sk. Predajca, ktorý prostredníctvom virtuálneho priestoru na portáli UTOO.sk ponúka tovary; služby alebo zručnosti využíva zverený virtuálny priestor na sebaprezentáciu, Predajca je pritom presne identifikovateľný prostredníctvom znakov ako: obchodné meno; právna forma; adresa; prípadne prevádzka výkonu podnikania; telefonický kontakt na zástupcu Predajcu; emailová adresa, webová stránka, ak existuje. Na Portáli UTOO.sk sú okrem iného uvedené údaje k identifikácii Majiteľa, ako sú: názov portálu UTOO.sk, adresa elektronickej pošty. Podmienky používania portálu UTOO.sk boli vypracované za účelom upresnenia práv a povinnosti osôb užívajúcich Portál UTOO.sk. Predajca a Uživateľ pri vstupe na Portál UTOO.sk, a užívaní Portálu UTOO.sk ako aj jeho častí, musí rešpetkovať tieto Podmienky Používania. Užívateľ akceptovaním týchto Podmienok Používanía vyjadruje súhlas, že sa pred a počas používania Portálu UTOO.sk, respektíve prístupom cez jednu zo sociálnych sietí Facebook, LinkedIn, Google+ alebo Twitter riadne oboznámil so znením Podmienok používania, dôkladne si ich prečítal, porozumel im a akceptuje ich; zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich.

 

Užívateľ voči Majiteľovi dobrovoľne a svojvoľne prehlasuje a zaručuje sa, že: 1) inforámacie poskytnuté Majiteľovi počas registrácie, či Predajcovi počas priamej komunikácie s ním pravdivé; správne a úplné; v prípade uvedenia nesprávnych údajov Uživateľom, Majiteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú takýmto konaním; 2) sa pred užívaním Portálu UTOO.sk dôkladne oboznámil s aktuálnym znením Podmienok používania, týmto podmienkam úplne porozumel a súhlasí s nimi v plnom rozsahu; to isté platí pre ďalšie podmienky, na ktoré tieto Podmienky používania odkazujú; 3) bude užívať Portál UTOO.sk s dobrým úmyslom, prispievať príspevkami do diskusie prostredníctvom svojho vlastného a jediného účtu, pod vlastným menom, alebo schváleným nickom; v prípade podozrenia Majiteľa, že Uživateľ vytvoril a používa viac užívateľských účtov súčasne, si Majiteľ vyhradzuje právo takéto účty zablokovať a trvalo zmazať; 4) sa v diskusiách na Portáli UTOO.sk alebo na sociálnych sieťach spravovaných zo strany portálu UTOO.sk k ostatným užívateľom nespráva hrubo a nepoužíva vulgarizmy; neuráža ostatných prispievateľov, nepoukazuje na ich pohlavie rasu alebo pôvod či už priamo alebo nepriamo; 5) okrem vyššie uvedených bodov sa správa Užívateľ voči Predajcom a poverenými osobami Majiteľa portálu UTOO.sk v súlade s etickými princípmi, neohovára ich dobré meno ani ich inak slovne nenapáda.

 

Užívateľ Portálu UTOO.sk je povinný dodržiavať a rešpektovať tieto podmienky používania ale aj všeobecné právne predpisy platnej legislatívy slovenskej republiky, je povinný vždy rešpektovať práva a predpisy Majiteľa portálu aj tretích osôb, a to obzvlášť pri práci s autorskými dielami, ale aj inými právami duševného vlastníctva nevynímajúc. Majiteľ predpisuje Uživateľovi: a) neužívať Portál UTOO.sk v rozpore s tu uvedenými Podmienkami používania; b) nesmie užívať komerčne vo svoj alebo cudzí prospech akúkoľvek časť, obsah alebo informáciu, ktorú získal z Portálu UTOO.sk za účelom poškodiť Majiteľa a/alebo Predajcu alebo tretiu stranu; c) ďalej Majiteľ výslovne zakazuje získavať akékoľvek prihlasovacie údaje; heslá iných Uživateľov alebo Predajcov; d) ďalej konanie Užívateľa nie je prípustné ak sa snaží adaptovať, modifkovať, blokovať, zneužívať alebo inak narúšať akúkoľvek časť, stránku alebo informáciu Portálu UTOO.sk e) pokus o narušenie stability, chodu alebo dát Portálu UTOO.sk sa taktiež považuje za protiprávne a neprípustné; f) Uživateľovi taktiež nie je prípustné používať nástroje alebo mechanizmy, softvérové alebo hardvérové vybavenie alebo iné aktivity, ktoré môžu mať negatívne dopady na fungovanie Portálu UTOO.sk. Portál UTOO.sk je možné užívať len v súlade s obchodnými podmienkami a pravidlami, ktoré určuje Majiteľ. Práva Uživateľov; Majiteľa či Predajcov alebo aj tretích osôb užívajúcich portál UTOO.sk, musia byť v súlade s dobrými mravmi; technickými možnosťami zabezpečenia osobných údajov a práv jednotlivca.

 

Uživateľ dobrovoľne akceptuje tieto Podmienky Používania a súhlasi s nimi, pritom sa zaväzuje, k nasledovným bodom: a) Užívateľ nepoužíva Portál UTOO.sk v rozpore s platnými právnymi predpismi definovanými zákonodarcom na území Slovenskej republiky b) v prípade že má Uživateľ menej ako 18 rokov, nebude pristupovať na stránky a služby Portálu UTOO.sk, ktoré sú označené symbolom “>18”, pričom podmienkou na prezeranie a prístup k obsahu je minimálny dosiahnutý vek ku dňu prístupu na obsah a stránku začatých 18 rokov.

 

Povinnosti Uživateľa sú jasne a nespochybiteľne definované týmito platnými Podmienkami používania, ak dôjde k porušeniu Povinnosti Užívateľa, alebo k uvedeniu nepravdivých vyhlásení či prehlásení Uživateľa uvedenom v tomto článku Podmienok používania, zodpovedá Uživateľ Majiteľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Majiteľovi v tomto dôsledku vznikne, pričom Majiteľ si môže nárokovať vzniknutú škodu, zapríčinenú takýmto konaním.

 

II. Vzťah medzi Majiteľom a Uživateľom

Majiteľ týmto odsekom prehlasuje a zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Uživateľom a Predajcom. Majiteľ UTOO.sk nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za plnenie ani formu Zmlúv Predajcami, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Uživateľovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou uzatvorenou medzi Predajcom a Uživateľom formou akou si určí a obojstranne akceptuje Predajca a Uživateľ vo vlastnej zodpovednosti indke ako na portáli UTOO.sk. Činnosť Majiteľa spočíva len a výhradne v: 1) prenájme virtuálneho priestoru Portálu UTOO.sk a s tým súvisiacich obchodných služieb a podpory predaja Predajcov ponúkajúcich tovary; služby a zručnosti Užívateľom 2) poskytnutí príležitosti na prezentáciu tovaru služieb alebo zručnosti Predajcu prostredníctvom Portálu UTOO.sk Uživateľom a na následné využitie služieb Predajcu alebo na nákup tovaru Predajcu popísaného Predajcom v ponuke zverejnenej na Portáli UTOO.sk. Na sprostredkovanie tovaru; služby alebo zručnosti je Uživateľ povinný uzatvoriť zmluvu s Predajcom opisujúcu dohodnutú cenu, akosť, obsah, množstvo alebo rozmer dodávky, táto zmluva nie je v žiadnom právnom ani obchodnom vzťahu s portálom UTOO.sk a jeho Majiteľom.

 

III. Objednávka

 

Predajca na Portáli UTOO.sk propaguje prostredníctvom virtuálneho priestoru Majiteľa svoju službu; tovar alebo zručnosť. Ceny ponúkaných tovarov; služieb; zručností prostredníctvom Portálu UTOO.sk, ak ich Predajce udáva, sú uvádzané vrátane DPH a všetkých ostatných daní, v prípade ak je Predajca, úradne uznaným platcom DPH, podľa platných predpisov. Ak Predajca nie je platcom DPH podľa platnej legislatívy SR, musí byť táto udalosť uvedená v texte Predajcu alebo ako informácia v prílohe elektronického dokumentu. Cenníky Predajcov na Portáli UTOO.sk, sú len orientačné, pričom tieto sú oznámené a sprostredkované samotným Predajcom. Keďže je obchod realizovaný inde ako na portáli Majiteľa UTOO.sk, zmluva o predaji tovarov; služieb a zručností sa uzatvára medzi Predajcom a Užívateľom na inom mieste a spadá pod konkrétne Obchodné Podmienky Predajcu. Predajca sám zodpovedá za náležitosti zmluvy ako takej, ako aj za práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

 

IV. Cena a platba

 

Cena tovaru; služieb; zručností ponúkaných Predajcom so zámerom predaja medzi Predajcom a Užívateľom môže byť zverejnená v profile Predajcu, ponúkajúceho tovar; službu alebo zručnosť na Portáli UTOO.sk. Uvádzanie cien ponúkaných tovarov; služieb a zručností nie je podmiekou pre schválenie uverejnenia ponuky Predajcu.

 

Ak sú ceny a poplatky prezentovaných tovarov; služieb; zručností na Portáli UTOO.sk zverejnené, sú zvyčajne uvádzané vrátane DPH (dane z pridanej hodnoty) a daní ovplyvňujúcih konečnú cenu Spotrebiteľa. V profile Predajcu môžu taktiež byť informatívne uvedené náklady na dopravou, dodanie; poštovné a balné alebo iné formy nákladov a poplatkov, ktoré môžu byť Užívateľom účtované v súvislosti s vybavením objednávky, či poskytnutím služby alebo pobytu. Ak tieto dodatočné odvodené náklady a poplatky nemožno kalkulovať v dostatočnom predstihu, v ponuke bude uvedená informácia, že tieto náklady a poplatky budú kalkulované po zistení skutočného stavu a teda môžu byť zarátané do konečnej ceny tovarov, služieb a zručností. Takto uvedené ceny a poplatky však nie sú podmienkou pre uverejnenie ponuky Predajcu, keďže Majiteľ nevstupuje do obchodného vzťahu zmluvou medzi Predajcom a Uživateľom, a teda táto cena môže mať len informatívny charakter. Konečná cena k úhrade, vrátane DPH, poplatkov za dopravu, poštovné a balné, prípadne iné odvodené náklady, sú predmetom zmluvy a dohôd z nej vyplývajúcich, uzavretých inde ako na portáli UTOO.sk.

 

V. Zodpovednosti Majiteľa a Predajcu

 

Informácie ohľadne cien tovarov; služieb alebo zručností Predajcu, ale aj o propagovaných zľavách uverejnených na webovej stránke http://utoo.sk/ sú kalkulované; poskytnuté a overené Predajcom, pričom Predajca ručí za správnosť takýchto informácií. Predajca sa taktiež zaväzuje voči Majiteľovi uvádzať vždy pravdivé informácie, a nezavádzať Uživateľov nepravdivými informáciami o cene, výkone, termínoch; alebo iných charakteristikách tovarov; služieb alebo zručností. So zreteľom na to, že tovar; služba alebo zručnoť nikdy neprechádzajú do vlastníctva Majiteľa, a teda tovar je sprostredkovaný priamo medzi Predajcom a Uživateľom, Majiteľ nemá zodpovednosť za riadne a včasné vybavenie objednávky ani nie je zodpovedný za záručné a pozáručné práva. Užívateľ si je vedomí, že svoje práva ako: práva zo zodpovednosti za vady tovaru; služby alebo zručností; reklamácie a zodpovednosť za záruku, či sťažnosti týkajúce sa týchto tovarov; služieb alebo zručností; si je povinný uplatňovať priamo u Predajcu, a v žiadnom prípade nie cez Majiteľa portálu UTOO.sk.

 

Predajca ako sprostredkovateľ tovaru; služieb; zručností preberá plnú zodpovednosť za: včasnú dodávku tovarov, poskytovanie služieb a výkon zručností Uživateľovi; ručí za kvalitu a dohodnutý rozsah Uživateľovi; ďalej zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a dostatočný opis ponuky tovaru; služby alebo zručnosti propagovanej prostredníctvom Portálu UTOO.sk a za dodržovanie a výkon práv Uživateľa. Predajca ručí za vyhovenie všetkým požadovaným informačným povinnostiam vo vzťahu k Uživateľovi v súvislosti so Zmluvou s Uživateľom. Majiteľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy uzavretej medzi Predajcom a Užívateľom.

 

VI. Reklamačný poriadok

1. Reklamačné podmienky

 

Za plnenie Zmluvy nezodpovedá Majiteľ, ale Predajca, pokiaľ dôjde k dohode medzi Predajcom a Užívateľom uzatvorením zmluvy, ktorá sa uzatvára inde ako na portáli Majiteľa UTOO.sk, zmluvnými stranami sú Predajca a Užívateľ, v žiadnom prípadnie nie Majiteľ a Užívateľ.

 

V prípadne akýchkoľvek vád alebo nedostatkov zistených na tovare; službe alebo zručnosti, je Uživateľ povinný bezodkladne o týchto informovať Predajcu, prostredníctvom zverejnených kontaktov Predajcu a postupovať podľa Reklamačného poriadku, ktorý si tvorí a následne napĺňa sám Predajca. Prostredníctvom zverejenených kontaktov Majiteľa môže Uživateľ adresovať prípadnú nespokojnosť; podnety; sťažnosti, pripomienky, týkajúce sa Predajcov. Zodpovednosť za vady tovarov; služieb alebo zručností Predajcov sa vo všeobecnosti riadi predpismi (ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb kt. nie sú spotrebiteľmi). Reklamácie Uživateľa voči Predajcovi majú byť vybavené najneskôr v lehote podľa platných predpisov, týka sa to sťažnosti; pripomienok vzhľadom na definovaný charakter reklamovanej závady alebo sťažnosti.

 

Majiteľ nepreberá zodpovednosť za nedostatky tovarov; služieb; zručností poskytovaných Predajcami voči Uživateľom. Zodpovednosť za vady Predajcov sa riadi podľa všeobecných predpisov (ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb kt. nie sú spotrebiteľmi). Ak sú Predajcom alebo výrobcom poskytované rozšírené záruky, a teda inak ako ustanovuje všeobecný predpis, sú takéto záruky zrozumiteľne opísané v ponuke tovarov, šlužieb alebo zručností v zmluve medzi Predajcom a Užívateľom, respektíve sú tieto definované obchodnými podmienkami konkrétneho Predajcu, na miestach na to určených. Z dôvodu vylúčenia pochybností alebo nedorozumení Majiiteľ výrazne zdôrazňuje , že Majiteľ portálu UTOO.sk nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za tovary; služby alebo zručnosti Predajcov, to znamená že všetky práva založené zmluvou medzi Predajcom a Uživateľom sú právami, ktoré si Užívateľ uplatňuje voči Predajcovi.

 

2. Odstúpenie od zmluvy – vysvetlenie vzťahov

a) Právo Užívateľa (Spotrebiteľa) na odstúpenie od zmluvy s Majiteľom

Majiteľ podľa vyššie uvedeného odseku VI. Reklamačného poriadku a jeho článku 1. Reklamačné podmieky, týchto Podmienok Používania nie je zmluvnou stranou medzi Predajcom a Užívateľom (Spotrebilteľom), a teda mu nevznikajú zákonom definované právne povinnosti týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, keďže žiadna Zmluva medzi Užívateľom a Majiteľom nevzniká.

 

b) Právo Predajcu na odstúpenie od zmluvy s Majiteľom

TBD

 

VII. Poučenie Užívateľov o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako i o právach zo záruky a ďalších podmienkach uplatňovania týchto práv

 

Predajca tovarov, služieb a zručností ponúkaných a propagovaných na virtuálnom priestore Portálu UTOO.sk je povinný vybaviť objednávku tovarov; služieb alebo zručnosť v zhode so zmluvou bez vád a v dohodnutom rozsahu. Objednávka musí byť vybavená v dohodnutom rozsahu, kvalite a charaktere. Ak charakteristika dodávky nie je účastníkmi bližšie dohodnutá, Predajca tovarov, služieb a zručností preberá všeobecnú zodpovednosť za akosť kvalitu a plnenie zmluvy v rámci obchodného zákonníka. Predajca je povinný naplniť očakávania Uživateľa, ktoré vzhľadom k propagovanému tovaru, služby alebo zručnosti sa dajú vďaka opisu dôvodne očakávať.

 

Ak Užívateľ vadu na tovare, službe alebo zručnosti sám zapríčinil, zanikajú jeho práva z vadného plnenia.

 

Predajca zodpovedá za vady tovarov, služieb a zručností, ktoré dodal Užívateľovi. Ak záruka nie je predmetom zmluvy, alebo stanovená zákonom, môže ju Predajca opísať v záručnom liste, alebo túto definovať na obale dodávok. Ak je lehota na použitie uvedená na obale alebo inej časti tovarov, záručná doba sa nekončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručný list vydaný Uživateľovi – spotrebiteľovi môže Predajca – predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah bežnej záruky ustanovenej zákonom. Záručným listom určí Predajca podmienky a rozsah takejto záruky.

 

Z platných predpisov vyplýva, že Užívateľ (Spotrebiteľ) má právo označiť tovar ako závadný, ak sa táto vada vyskytne u zakúpeného spotrebného tovaru v obdodobí do 24 mesiacov odo dňa dodania a začiatku plynutia záruky. Ak bola za tovar dojednaná nižšia cena Užívateľ (Spotrebiteľ) nie je oprávnený uplatňovať právo z vady veci kúpenej pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ti ustí nadobúda platnosť pri použitých tovaroch, kde Užívateľ (Spotrebiteľ) nie je oprávnený uplatňovať právo z vady vzniknutej použitím alebo opotrebením. Ak sa nejedná o veci podliehajúce rýchlej skaze, alebo o veci už použité, Predávajúci zodpovedá Užívateľovi (Spotrebiteľovi) za prípadné vady, ktoré vzniknú počas záručnej doby, podľa platných predpisov.

 

Záručné doba tovarov začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim – spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky Predávajúci, alebo Predávajúcim definovaná tretia zmluvná strana,, záručná doba začína plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky. Predpokladom však je že Užívateľ kupujúci – (spotrebiteľ) si uvedenie do prevádzky objednal, zaplatil zaň a nekladie žiadne dôvodné prekážky k uvedenie takejto veci do činnosti.

 

V prípade potreby a priania Uživateľa, je Predajca povinný poskytnúť v písomnej forme informácie ohľadne rozsahu a doby trvania jeho záručných povinností, v prípade vzniknutých vád a opis priebehu ich odstránení.

 

Ak Užívateľ (Spotrebiteľ) zistí vadu, oznámi to bezodkladne Predajcovi (Predávajúcemu) a predmet plnenia odovzdá predávajúcemu podľa pokynov Predajcu. Prípadne podľa inštrukcií Predajcu (Predávajúceho) vykoná potrebné kroky, aby vznikntá závada mohla byť preskúmaná pre potreby zisťovania oprávnenosti Záruky.

 

Predávajúci musí vydať písomné vyjadrenie o priebehu reklamácie (Spotrebiteľovi). V prípade že je reklamácia vybavená prostredníctvom elektronickej alebo telefonickej komunikácie Predajca je povinný poskytnúť protokol o priebehu reklamácie a doručiť ho Spotrebiteľovi v čo najkratšej dobe, najneskôr s dokladom o ukončení reklamácie. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poskytnúť poučenie spotrebiteľovi o jeho právach podľa všeobecných predpisov – § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. V závislosti od rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka reklamácie uplatní, Predajca určí spôsob vybavenia reklamácie spravidla ihneď, alebo do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených zložitých prípadoch, zapríčinenácj napríklad zložitým technickým zisťovaním stavu výrobku alebo služby, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamačného rozhodntia. Ak bol dojednaný spôsob uplatnenia reklamácie, táto reklamácia sa vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr; najskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po vypršaní lehoty stanovenej na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právny nárok od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Ak vadu tovaru je možné odstrániť, má Užívateľ (Spotrebiteľ) nárok na bezplatné, včasné a riadné odstránenie nedostatkov. Užívateľ (Spotrebiteľ) má možnosť požadovať namiesto odstránenia vady výmenu tovaru. Ak sa vada týka len časti chybného tovaru, je možná výmena tejto časti, v prípade ak s takýmto postupom súhlasia obe strany Užívateľ (Spotrebiteľ) ako aj Predajca. Predávajúci má možnosť vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to Užívateľovi (Spotrebiteľovi) nezapríčiní neúmerné ťažkosti.

 

Ak chybu na tovare alebo službe nie je možné odstrániť spôsobom umožňujúcim používať tovar alebo službu ako bezchybnú, má Užívateľ (Spotrebiteľ) právo na výmenu tovaru alebo služby, a ak ani v tomto prípade nedôjde k dohode, má právo od zmluvy odstúpiť. Právo na výmenu alebo odstúpenie od znluvy má kupujúci (Spotrebiteľ) aj v prípade ak sa jedná o odstrániteľné ale opakujúce sa chyby, pre ktoré kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže daný predmet alebo službu užívať. Ak sa pri zisťovaní dôjde k záveru že chyby na tovare alebo službe sú neodstrániteľné, môže Užívateľ (Spotrebiteľ) žiadať primeranú zľavu z ceny tovarov alebo služieb.

 

Ak sa tovar predáva za zníženú cenu alebo použitá vec vykazuje vadu, za ktorú má Predajca (Predávajúci) zodpovednosť, má Kupujúci – (Spotrebiteľ) právo na primeranú zľavu namiesto práva na výmenu tovaru.

 

V prípade že si Spotrebiteľ s Predajcom dohodne rezerváciu jeho ubytovacích priestorov, alebo jeho iných poskytovaných služieb a napriek včasnej rezervácii pri príjazde Spotrebiteľa na dohodnuté miesto Predajcu nie sú k dispozícii ubytovacie kapacity podľa dohodnutej zmluvy a vytvorenej rezervácie, má Predajca povinnosť: a) poskytnúť adekvátne náhradné ubytovanie alebo poskytnúť služby, porovnateľné alebo na lepšej úrovni dohodnuté pri rezervácii b) Predajca má taktiež povinnosť poskytnúť tieto kapacity  v rovnakej lokalite c) Predajca taktiež musí zabezpečiť takémuto Spotrebiteľovi a osobám uvedeným v rezervácii zabepečiť bezplatnú dopravu na náhradné miesto ubytovacích kapacít a poskytnúť adekvátne služby d) Spotrebiteľovi kompenzovať primerané náklady spojené s cenou alternatívneho poskytnutia služby, dopravu, telefónne výdaje, ktoré Spotrebiteľovi preukázateľne vzniknú v súvislosti s nedostupnosťou dohodnutých ubytovacích kapacít alebo služieb.

 

Ak Kupujúci s Predávajúcim uzavrie zmluvu o obstaraní zájazdu, a Predávajúci počas zájazdu neposkytne Kupujúcemu služby alebo zmluvou dohodnuté podmienky riadne a včas alebo zistí, že ich nebude schopný poskytnúť, aj keď Predávajúceho k tomu zaviazala zmluva, je Predávajúci povinný bezodkladne urobiť opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať za podmienok dohodnutých zmluvou. Ak nie je v silách Predávajúceho zabezpečiť zmluvou dohodnuté pokračovanie zájazdu je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. Ak Predávajúci nevie zabezpečiť adekvátnu náhradu takéhoto zájazdu, alebo Kupujúci s návhrhom Predávajúceho nesúhlasí, Predávajúci má povinnosť bezodkladne vrátiť zmluvou dohodnutú sumu Kupujúcemu. Ak súčasťou platenej zmluvy bola aj doprava na miesto služby, je Predávajúci povinný zabezpečiť dopravu Kupujúceho späť na miesto odchodu alebo na miesto, s ktorým Kupujúci súhlasí. Túto povinnosť zahŕňa aj zabezpečenie adekvátneho ubytovania a stravovania.

 

V prípade chybovosti pobytu alebo zájazdu má Uživateľ povinnosť takúto chybovosť bez zbytočného odkladu vytknúť Predajcovi, prípadne chybovosť zdokumentovať. V prípade oprávnenej chybovosti disponuje Uživateľ právami platnej právnej úpravy.

 

Z dôvodu právnych chýb plnenia zmluvy, za predpokladu chybného plnenia v zodopvednosť Predávajúceho, a ak sú vylúčené nároky podľa horeuvedených informácií, má Užívateľ (Spotrebiteľ) právo od zmluvy odstúpiť.

 

Právnu zodpovednosti za chyby na tovaroch, ktoré vzniknú alebo sú prítomné v záručnej lehote je si Užívateľ (Spotrebiteľ) povinný uplatniť bez zbytočného časového odkladu.

 

VIII. Poučenie spotrebiteľov o osobitných právach pri kúpe použitej veci

 

Podľa § 499 Občianskeho zákonníka. Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.

 

Spotrebiteľ má podľa platných predpisov právo uplatniť si záruku z vady vzniknutej na zakúpenénom použitom tovare v dobe 24 mesiacov odo dňa dodania Kupujúcemu. To platí ak sa Predávajúci a Kupujúci (spotrebiteľom) nedohodli inak, napríklad na skrátenej záručnej dobe nie kratšej ako 12 mesiacov. Ak bola so Spotrebiteľom dojednaná nižšia cena za vady ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, Spotrebiteľ nemá oprávnenie uplatňovať záručné právo za takéto vady, to platí aj pre vady použitých veci vzniknutých ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za vady na tovaroch, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka), ale nie za veci podliehajúce rýchlej skaze, alebo už použité veci.

 

Podľa § 618 Občianskeho zákonníka. Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohla vec užívať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; kupujúceho treba upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.

 

V prípade že tovar, ktorý si Spotrebiteľ zakúpil vykazuje vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie bez zbytočného odkladu. Ak je vadná len časť veci môže Spotrebiteľ uprednostniť namiesto odstránenia vady výmenu veci, respektíve výmenu súčasti, ak predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady. Predávajúci má vždy možnosť navrhnúť namiesto odstránenia vady, výmenu vadnej veci za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi vyhovuje a súhlasí s tým. Ak sa vada nedá odstrániť, má Kupujúci Spotrebiteľ právo túto vec vymeniť za bezchybnú, taktiež má právo od zmluvy odstúpiť. Právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy Kupujúcim (Spotrebiteľom) pripadajú do úvahy aj vtedy ak sa jedná o odstrániteľné chyby, tieto sa ale vyskytli na výrobku opakovane po oprave pre väčší počet vád, a preto sa z toho dôvodu vec nedá riadne užívať. Ak sú chyby neodstrániteľné, môže Kupjúci (Spotrebiteľ) požadovať primeranú zľavu z ceny veci.

 

Pre predaj použitých vecí, inak ako pri predaji nového tovaru platí, že (Spotrebiteľ) má právo na primeranú zľavu, namiesto výmeny tovaru alebo služby.

 

V prípade právnych chýb tovarov a služieb, za ktoré Predajca zákonnne zodpovedá, a ak sú vylúčené 2 predchádzajúce odstavce tohto odseku, môže Spotrebiteľ postupovať odstúpením od zmluvy.

 

Na žiadosť Uživateľa (Spotrebiteľa) Predávajúci v písomnej forme v kúpnej zmluve vyhotoví dokument opisujúci rozsah a definuje časové rozpätie povinností v prípade chybného plnenia.

 

O priebehu reklamácie je Predávajúci povinný vystaviť potvrdenie. V prípade vybavovania reklamácie prostredníctvom elektronickej komunikácie musí predávajúci vystaviť potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Potvrdenie je možné doručiť najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Ak spotrebiteľ môže preukázať uplatnenie reklamácie inak, potvrdenie o vybvení reklamácie nemusí byť doručené. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom, má predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec povinnosť poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. V závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatní, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne. V niektorých komplexných reklamačných prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa začaťia reklamácie, ak sa vyžaduje zložité technické zisťovanie stavu výrobku alebo služby, môže vybavenie reklamácie trvať do 30 dní odo dňa začaťia reklamácie. Vybavenie reklamačného konania nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začatia reklamácie.

 

IX. Ochrana osobných údajov

 

Podľa zákona o ochrane osobných údajov sa v rámci technický možností Majiteľ zaväzuje rešpektovať a chrániť osobné údaje Uživateľov. Registráciou na Portáli UTOO.sk sa Uživateľ dobrovoľne hlási k možnosti zasielania reklamných informácií; obchodných oznámení; zasielania noviniek; zliav a ponúk portálu UTOO.sk. Užívateľ sa vyhotovením registračného formulára (ďalej aj len “registrácia na Portáli UTOO.sk”) a jeho následným odoslaním Majiteľovi dáva právo Majiteľovi na spracovanie osobných údajov ako: a) meno b) priezvisko c) bydlisko alebo miesto a sídlo podnikania d) dátum narodenia e) pohlavie f) obchodné meno g) identifikačné číslo v prípade právnickej osoby h) e-mailová adresa i) telefónne číslo i) IP adresa Uživateľa. V prípade ak si Uživateľ zvolí registráciu účtu na Portál UTOO.sk formou siete Facebook, Užívateľ vyjadruje súhlas so spracovaním iosobných údajov ako: a) všeobecných osobných údajov poskytnutných, zverejnených sociálnou sieťou Facebook b) zoznam priateľov zverejnených na sieti Facebook c) e-mailovú adresu účtu Uživateľa poskytnutú sociálne sieti Facebook d) záujmy Uživateľa uverejnených sietou Facebook.

 

Užívateľ udeľuje Majiteľovi súhlas so spracovaním jeho Osobných údajov na účely vymenované v tejto časti Podmienok používania, a na účely aktivít smerujúcim k uspkojeniu potreby Užívatľa Predajcom a k následnúmu dohodnutiu zmluvy medzi Uživateľom a Predajcom inde ako na Portáli UTOO.sk, čiže slúžia na dodanie tovaru či poskytnutie tovarov; služieb albeo zručností Predajcom pre Uživateľa; ďalej pre potreby zasielania marketingových informácií a obchodných oznámení Uživateľovi. Osobné údaje Užívateľa môžu byť tiež použité za účelom oznámení noviniek; obchodných oznámení o zľavách a ďalšie účely uvedené v tomto článku Podmienok používania.

 

Uživateľ svojou účasťou na portáli UTOO.sk udeľuje Majiteľovi svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov. Uživateľ je upozornený a si vedomí, že súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov Majiteľovi, má kedykoľvek právo odvolať písomnou formou cez e-mailovú adresu Majiteľa utoo.sales@gmail.com. Ochrana osobných údajov je chránená v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.; zákonom o ochrane osobných údajov. Uživateľ si je vedomí povinnosti uvádzať Osobné údaje sám za seba; správne a pravdivo, upozorniť Majiteľa na zmenu Osobných údajov, ak takej dôjde. Uživateľ dobrovoľným pridaním Osobných údajov potvrzduje pravosť, presnosť a pravdivosť vlastných osobných údajov Majiteľovi. Užívateľ bol taktiež poučený o tom, že poskytnutie jeho osobných údajov je jeho dobrovoľným rozhodnutím, a má právo sa voči spracovaniu odvolať.

 

Uživateľ akceptuje, že bol poučený o tom, že dal súhlas na spracovanie Osobných údajov vysvetlených podľa tohto odseku Podmienok používania. Okrem toho bol Užívateľ poučený o tom že písomným oznámením doručeným na adresu utoo.sales@gmail môže tento súhlas odvolať. Ak má Uživateľ dôvodné podozrenie, že jeho Osobné údaje sú spracovávané v rozpore so zásadami ochrany osobných údajov, musí Užívateľ túto skutočnosť nahlásiť Majiteľovi. V takom prípade má Uživateľ má právo požiadať Majiteľa o nápravu a vysvetlenie daného stavu. Uživateľ má taktiež možnosť kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Prípadné získané osobné údaje Uživateľov sú zabezpečené počítačovým programom, heslom a vaicerými stupňami ochrany. Užívateľ vyjadruje svoj dobrovoľný súhlas so zasielaním informácií, reklamných informácií súvisiacich so službami, súťažami, obchodnými oznámeniami Majiteľa a Predajcov na elektronickú adresu Uživateľa ktorú uviedol v komunikácii na Portáli UTOO.sk. Tento súhlas môže Uživateľ kedykoľvek odvolať písomným odvolaním doručeným na adresu Majiteľa utoo.sales@gmail.com.

 

Uživateľ registráciou na Portáli UTOO.sk udeľuje Majiteľovi súhlas pomocou služby Google Analyticsso zberom, analyzovaním a vyhodnocovaním anonymizovaných údajov o pohybe a správaní Uživateľa na Portáli UTOO.sk. Dáta sú analyzované službou Google Analytics. Google Analytics. Výstup analýzy umožňuje zviditeľniť správanie sa Uživateľa, ktorý navštívil Portál UTOO.sk cez osobný počítač alebo mobilným telefónom. Tento súhlas Užívateľa je platný do jeho písomného odvolania. Dáta nadobudnuté Majiteľom za pomoci služby Google Analytics nie sú zhromažďované za účelom ani neobasujú osobné údaje Uživateľov tieto dáta taktiež nemôžu viesť k identifikácii konkrétnych Uživateľov portálu.Pri vyslovení nesúhlasu so sberom dát môže Užívateľ kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať prostrednítvom nadviazania mailového kontaktu s Majiteľom na adrese utoo.sales@gmail.com. Takýto účet bude bezodkladne vyňatý z analýzy správania Uživateľov na Portáli UTOO.sk.

 

Uživateľ udeľuje súhlas Majiteľovi na spravovanie, zhromažďovanie a analyzovanie geolokačných údajov cez Portál  http://utoo.sk/. Ak si Uživateľ nepraje aby jeho údaje boli geolokačne analyzované alebo zhromažďované, má právo to písomne oznámiť Majiteľovi na utoo.sales@gmail.com, čo bude mať za následok okamžité vyradenie jeho užívateľského účtu z analyzovania správania a pohybu Uživateľa na portáli UTOO.sk.

 

Uživateľ využívaním služieb portálu UTOO.sk dobrovoľne udeľuje súhlas Majiteľovi, so získavaním, zhromažďovaním a využívaním písomných hodnotení Predajcov príspevkami Uživateľov na Portáli UTOO.sk. Majiteľ tieto získava za účelom prezentácie Predajcov. Ak Uživateľ pridá fotografiu, video alebo iný dokument na portál UTOO.sk, udeľuje týmto Majiteľovi licenciu a právo na bezodplatné používanie týchto dokumentov na účely prezentácie Predajcov alebo iné aktivity Majiteľa spojené s použitím týchto diel vyplývajúcich zo zák. č. 185/2015 Z.z., autorský zákon (najmä na spôsoby použitia stanovené v ust. § 19 ods. 4 tohto zákona), v elektronickej i tlačenej podobe.Uživateľ má povinnosť si zabezpečiť povolenie všetkých osôb zobrazených na nahratých videách, fotografiách a iných dokumentoch, ktoré poskyne Majiteľovi nahraním. Za prípadné nedodržanie povinnosti zabezpčenia súhlasu osôb zobrazených na nosičoch nenesie Majiteľ právnu zodpovednosť. V prípade že Uživateľ požiada Majiteľa o poskytnutie informácií o spracúvaní jeho Osobných údajov, je Majiteľ povinný tejto žiadosti Uživateľova vyhovieť. Majiteľ má nárok v určitých zákonom definovaných prípadoch žiadať za informácie tohoto typu spracovateľský poplatok, a to vo výške určenej zákonom o ochrane osobných údajov.

 

X. Autorské práva

 

Majiteľ je výhradným a jediným Majiteľom Portálu UTOO.sk. Portál UTOO.sk je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon, v platnom a účinnom znení neskorších predpisov. Majiteľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Portálu UTOO.sk. Obsah Portálu UTOO.sk nie je povolené ani možné kopírovať, zneužívať jeho dobré meno, uchovávať, upravovať, spracovávať obsah, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové alebo akékoľvek práva. V prípade záujmu o kooperáciu v bodoch tohto článku, musí Majiteľ na to vyjadriť svoj písomný, jednoznačný a nevyvrátiteľný súhlas.

 

XI. Zhrnutie

 

Prístup na http://utoo.sk/ (Portál UTOO.sk) používanie Portálu, vrátanie registrácie; vyhľadávania a pridávania komentárov je pre Užívateľa bezplatné a neobmedzené v zmysle platných Podmienok Používania. Poplatky spojené s prístupom na internet ako aj za hardvér na to potrebný, znáša Uživateľ vo vlastnej réžii. Tieto hradí Užívateľ vo vlastnom záujme, za podmienok ktoré si dohodol s dodávateľmi takýchto služieb.

 

Majiteľ upozorňuje Predajcu, ako aj Užívateľa, že nezaručuje neprerušený prístup na Portál UTOO.sk, a to najmä z dôvodu prípadných výpadkov sietí, problémov týkajúcich sa sotfware-ového alebo hardware-ového vybavenia, či už vlastného alebo sprostredkovaného tretími osobami, ako aj iných prípadných porúch. Majiteľ taktiež nevie vylúčiť bezvýhradnú bezchybnú a bezpečnú činnosť Portálu UTOO.sk. Majiteľ nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené Uživateľom alebo tretími osobami pri využívaní Portálu UTOO.sk, včetne škôd spôsobených napríklad: a) spracovaním dát uverejnených Portálom UTOO.sk b) škôd spôsobených výpadkom prístupu alebo poruchovosťou Portálu UTOO.sk c) zapríčinených počítačovými vírusmi alebo neoprávneným ovpylvňovaním portálu UTOO.sk d) škody zapríčinené stratou dát, ďalej e) neoprávneným upravovaním a spracovnímdátam ohľadne Užívateľov, f) Majiteľ sa taktiež dištancuje od škôd vzniknutých v spojitsti s využitím dát zverejnených Portálom UTOO.sk. Majiteľ upozorňuje Užívateľa na možnosť zvolenia hyperlinku a následné prelinkovanie a presmerovaniu Užívateľa na obsah spravovaný tretími stranami alebo samotnými Predajcami prostredncítvom Portálu UTOO.sk, tým môže dôjsť k opusteniu Portálu UTOO.sk a k presmerovaniu na internetové stránky tretích subjektov alebo Predajcov. Majiteľ portálu UTOO.sk si vyhradzuje právo bez obmedzení zamedziť a/alebo skončiť prístup Užívateľa na Portál UTOO.sk aj bez udania dôvodov. Užívateľ užívaním portálu UTOO.sk preberá zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom v rozpore s týmito Podmienkami Používania do Portálu UTOO.sk alebo fungovania systému.

 

Majiteľ poskytuje Portál UTOO.sk za účelom prenájmu virtuálneho priestoru Predajcom a nezodpovedá za prípadné rozdiely, nesprávnosť obsahu alebo nedostatky materiálov; služieb alebo zručností prezentovaných Predávajúcimi prostredníctvom Portálu UTOO.sk. Majiteľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť informácií a vlastností ponúkaných na Portáli UTOO.sk, ani za prípadné neetické obchodné konanie v rámci konkurenčného boja Predajcov prostredníctvom Portálu UTOO.sk. Majiteľ taktiež nepreberá zodpovednosť za porušovanie osobných alebo autorských práv vlastnených tretími osobami. Majiteľ povoľuje len schválenú prezentáciuPredávajúceho, cez webový priestor Majiteľa http://utoo.sk/. Majiteľ nepreberá zodpovednosť za obsah tvorený Predajcom, či za charakter ponúkaných tovarov, služieb alebo zručností. Majiteľ nepreberá zodpovednosť za správnosť a úplnosť reklamy či propagácie akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom webového priestoru Majiteľa http://utoo.sk/.

 

Činnosť portálu UTOO.sk a teda Majiteľa podlieha dohľadu a dozoru príslušného živnostenského úradu (Okresný úrad Trenčín – pracovisko Ilava, Odbor živnostenského podnikania, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava). Bez ohľadu na to, z ktorej krajiny bol vykonaný prístup na stránku http://utoo.sk/ Portálu UTOO.sk, právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Portálom UTOO.sk sa riadia právnym poriadkom a predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Podmienok používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Majiteľ si vyhradzuje právo znenie týchto Podmienok používania upravovať; meniť alebo dopĺňať podľa potreby portálu. Majiteľ informuje Uživateľov o zmene a doplnení Podmienok používania na Portáli UTOO.sk najčastejšie elektronicky, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok používania mohli zákazníci bez väčších ťažkostí zoznámiť. Nové Podmienky používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Portáli UTOO.sk a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie. Situácie v spojitosť s UTOO.sk, ktoré nie sú špecifikované v týchto Podmienkach používania, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

Uvedené Podmienky používania nadobudli účinnosť dňom 01.06.2018