POPIS

Pomôžte nám rásť:

Slovenské liečebné kúpeľe Piešťany, a.s.

SLK

História kúpeľov je úzko spätá s históriou mesta. Prvá hodnoverná správa o Piešťanoch, ako kúpeľoch, pochádza až z roku 1549, nachádza sa v spise Juraja Wernhera De admirandis Hungariae aquis hypomnemation – O podivuhodných vodách Uhorských”, ktorý bol vydaný v Bazileji.

V roku 1682 cisár Leopold I. na žiadosť majiteľov panstva Hlohovec, do ktorého patrili aj Piešťany, zobral Piešťany a Banku pod svoju ochranu. Prvá písomná ochrana kúpeľov – Salva guardia (1682, akýsi štatút kúpeľov – je to jeden z prvých písomných dokumentov o ochrane kúpeľov v Európe), zbavil obec povinnosti ubytovávať vojsko, zakázal rekviráciu koní, dobytka, potravín atď. pre cisárske vojsko, čo malo priaznivý vplyv na rozvoj kúpeľov.

V priebehu 19. storočia pôsobí v kúpeľoch prvý balneológ v Piešťanoch MUDr. František Ernest Scherer (1805 -1879) autor monografie o kúpeľoch. MUDr. Martin Marschall je autorom po nemecky vydanej dizertačnej práce o piešťanských kúpeľoch (1838). O kúpeľoch písal aj MUDr. David Wachtel (1859) a ďalší iní.

Základnými prírodnými liečivými zdrojmi piešťanských kúpeľov sú sadrovo-sírna termálna voda s teplotou 67-69o C (aplikuje sa formou bazénových a vaňových kúpeľov) a liečivé sírne bahno (aplikuje sa vo forme čiastočných alebo celkových zábalov).

Kúpele sú zamerané na liečbu chorôb pohybových ústrojov a nervových chorôb. Patria medzi najvýznamnejšie európske kúpele svojho druhu, známe na celom svete.

Video

Kontakt